Строителна компания ЕСТЕТИ предлага архитектурно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради, преустройства и промяна на предназначение на обекта, както и реконструкции. Архитектурният проект представлява „поглед в бъдещето“- виртуален модел на сградата/помещението, които клиента смята да реализира.

Можем да Ви съдействаме и консултираме при намирането на парцел за строителство, да направим всички необходими предпроекти проучвания, да извършим всички градоустройствени процедури – ПУП, РУП, сметки по регулация. Нашият екип би могъл да  Ви помогне при съгласуването на проектите  с различните инстанции – електроразпределителни дружества, ВиК дружества, РИОСВ, РЗИ, КАТ, Зелени системи и др., и одобрението им в съответната община, до получаване на разрешение за строеж.

Изготвяме комплексен инвестиционен проект-съдържащ всички необходими части:

 • архитектурна
 • конструктивна
 • геодезия
 • електрo
 • ВиК
 • ОВиК
 • енергийна ефективност
 • озеленяване и паркоустройство
 • пожарна безопасност
 • интериорен дизайн
 • ПБЗ
 • ПУСО

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ОРИГИНАЛНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ

Етапи на архитектурно проектиране

Определяне потребностите на клиента

В самото начало на проекта е необходимо клиента да заяви всички свои желания с нашите консултанти и архитекти, имайки предвид предварително определената площ на сградата. Уточняват се броя на етажите, количеството на помещенията, функционалното им предназначение и разпределение, изхождайки от потребностите на клиента.

Архитектурен идеен проект

Вторият етап разглежда по-детайлно въпроси, изисквания, идеи на клиента, като например определяне площта на различните помещения, брои и височина на етажите, разположение на стаите/помещенията и т.н. на база събраната предварителна информация от клиента, архитектът има възможност за по-лесно разработване на конкретния проект.

Разработване на планировката

Следващата стъпка е изготвяне на съответните функционални схеми и планово разпределение на отделните етажи. Архитектът предлага варианти за идеен проект, както и разположение и броя на индивидуалните обекти, които са удачни за клиента в сградата.

Желанията на клиента са водещи в планировката. В зависимост от неговите предпочитания, архитектът ще ги заложи в проекта по най-оптимален начин.

Визуализация

На този етап се разработва визията на обекта. Архитектът, предвид всички съществуващи строителни норми и опита му в проектирането на сгради, задава височината на обекта, подходящите материали за изграждането му, вида на фасадата и външните декоративни елементи.

На този етап се предоставя 3D модел на сградата, което прави възможно разглеждане на обекта от всички страни и дава точна и детайлна визуална представа за архитектурната идея.

Технически архитектурен проект

Този етап се разработва в рамките на договора за строителство. Етапът се състои от преработване на всички обсъдени идейни особености и детайли на проекта и превръщането им в строителни чертежи, схеми, скици – по всички специалности на инвестиционния проект. Създават се подробен план  на строителните работи, а според тях се оформят строителните разходи – СМР.

Към този етап спада и разработване схеми на комуникационните планове, разположение на електрическата, водопроводна,  канализационна, отоплителна, вентилационна и климатизационна инсталация и други.  На този етап се обсъждат спецификации по плануваните мебели, техника, ключовете и контактите и всички други детайли по интериора.

Авторски надзор

Правилното изпълнение на строителните дейности до окончателното им приключване е предмет на авторския надзор. Той съблюдава архитектурните, инженерните, технологичните и строителни правила и норми и спомага за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация. Авторският надзор има за цел  гарантиране реализацията на проекта във вида, в който е проектиран, както и да се вземе най-правилното решение при възникване на промени по време на строителството или при поява на непредвидени ситуации и технически трудности.